Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

megakam.pl

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania z strony internetowej znajdującej się pod adresem domenowym https://megakam.pl, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.

 

 1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej administratora Strony Internetowej kontakt@megakam.pl

Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Właściciela Strony Internetowej pod adresem domenowym https://megakam.pl, na której Użytkownicy za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną),w ramach infrastruktury informatycznej Właściciela Strony Internetowej mogą zapoznać się z jego ofertą.

Użytkownik – Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony Internetowej.

Właściciel Strony Internetowej – właściciel i administrator Strony Internetowej tj. MEGAKAM Maciej Borowski, NIP: 851-319-71-53, ul. Działkowa 1A, 72-010, Police.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w wyniku korzystania z Strony Internetowej jest Właściciel Strony Internetowej. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem internetowym https://megakam.pl/polityka-prywatnosci/

W celu korzystania z Strony Internetowej wymagane jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące oraz włączona obsługa plików cookies,

Zasady korzystania z Strony Internetowej są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://megakam.pl/regulamin/ w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

3. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Strona Internetowa oraz wszelkie materiały opublikowane na Stronie Internetowej są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na łamach Strony Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Poprzez korzystanie z treści udostępnionych w ramach Strony Internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2018 roku do odwołania.

Call Now Button